impreza_plenerowa

imprezy plenerowe

team_building

team building

impreza_tematyczna

imprezy tematyczne

Akcje promocyjne

akcje promocyjne

konferencje

Konferencje, sympozja

Bankiety

Bankiety, gale, jubileusze

eko warsztaty

eko warsztaty

pokazy_tańca

pokazy tańca

fordanserki

Fordanserki

&nbsp

impreza plenerowa

Imprezy plenerowe

Organizacja imprezy plenerowej, takiej jak piknik, Away Day, Dzień Dziecka, festyn firmowy lub rodzinny, to możliwość integracji współpracowników, a także ich rodzin. Spośród wielu atrakcji każdy uczestnik z pewnością znajdzie coś dla siebie. Podczas eventu zapewniamy atrakcje dla dorosłych, a także animacje dla ich dzieci. Na życzenie Klienta zapewniamy szczegółowo dobrane atrakcje, catering, miejsce eventu, DJ, a także zaplecze techniczne. Dodatkowo, podczas imprezy plenerowej, proponujemy grę terenową, która zachęci wszystkich uczestników do wspólnych zabaw i konkursów rodzinnych.

&nbsp

team_building

Team building – integracja poprzez działanie!

Team building rozwija grupy Pracowników, pogłębia więzi, a przede wszystkim integruje i buduje zespół. Pomaga rozwiązywać problemy komunikacyjne w zespole i poprawić skuteczność jego działania poza siedzibą biura. Głównym celem zaprojektowanych dla Państwa rozwiązań jest zapewnienie kreatywnej rozrywki uczestnikom imprezy i wzmocnienie więzi wewnątrzgrupowych poprzez umożliwienie współpracy w osiągnięciu wspólnego celu grupowego.
Proponujemy różnorodne rozwiązania scenariuszowe – zajęcia outdoor oraz programy prowadzone w hotelu, w restauracji lub na sali konferencyjnej.

&nbsp

impreza tematyczna

Imprezy tematyczne

Kom­plek­sowo orga­ni­zu­jemy imprezy tema­tyczne dla firm — ban­kiety, jubi­le­usze, imprezy inte­gra­cyjne.
Reali­zu­jemy wyłącz­nie autor­skie sce­na­riu­sze i pro­gramy arty­styczne. Każdą imprezę two­rzymy z pasją i profesjonalizmem.
Przy­kła­dowe motywy prze­wod­nie imprez firmowych:

-WENECKI BAL
-BURLESKA
-CZAR ORIENTU
-BOLLYWOOD PARTY
-LATYNOSKI WIECZÓR – salsa, latino, brazylijska samba
-GANGSTERSKIE PORACHUNKI
-W RYTMIE HULA
-AFRYKAŃSKA PRZYGODA
-ODCZARUJ PRZYSZŁOŚĆ (TAROT, NUMEROLOGIA, KARTY ANIELSKIE, RUNY) – wróżby nie tylko na Andrzejki!
Mogą Pań­stwo rów­nież sko­rzy­stać z boga­tej oferty ANIMATORÓW dzie­cię­cych i POKAZÓW TAŃCA.

&nbsp

Akcje promocyjne

Akcje promocyjne- pokaż najlepsze oblicze swojej firmy

Przygotujemy dla Państwa firmy akcje promocyjne najwyższej jakości.
Dla eventu promującego Państwa markę przygotujemy oprawę wizualną,
muzyczną i szereg atrakcji budujących najlepsze skojarzenia z produktem.
Zapewniamy:

-profesjonalny plan promocji
-oprawę wizualną wysokiej jakości
-oprawę muzyczną
-profesjonalną obsługę ( hostessy, animatorzy)
-atrakcje nadające wydarzeniu niepowtarzalnego charakteru

&nbsp

konferencje

Konferencje, konwenty, sympozja

Przygotujemy dla Państwa konferencje, konwenty, seminaria na najwyższym poziomie. Zapewniamy profesjonalną obsługę logistyczną oraz atrakcje, które nadadzą odpowiedniego charakteru wydarzeniu. Zapewniamy:

-oprawę wizualną najlepszej jakości
-logistyczne zaplecze dla wydarzenia
-profesjonalną obsługę
-dodatkowe atrakcje odpowiednie dla charakteru eventu

&nbsp

Bankiety

Bankiety, gale, jubileusze – świętuj razem z nami

Zorganizujemy bankiety, gale i jubileusze, które wspaniale uświetnią
każdą okazję do wspólnego świętowania w Państwa firmie.
Zagwarantujemy kompleksową obsługę i atrakcje na najwyższym
poziomie, które uczynią Państwa wydarzenie niezapomnianym
przeżyciem.Zapewniamy:

-profesjonalną obsługę
-oprawę wizualną i muzyczną na najwyższym poziomie
-logistyczne zaplecze dla wydarzenia
-dodatkowe atrakcje

&nbsp

eko warsztaty

Eko warsztaty

Green events – Eko­lo­gia się opłaca!

Impreza ple­ne­rowa, mie­szana lub indo­orowa orga­ni­zo­wana zgod­nie z zasa­dami eko­lo­gii i pro­mu­jąca wśród pra­cow­ni­ków ochronę środowiska.

Event skie­ro­wany jest do firm, które chcą pro­pa­go­wać eko­lo­gię wśród swo­ich pra­cow­ni­ków, ale rów­nież pra­gną two­rzyć wize­ru­nek odpo­wie­dzial­nych biz­ne­sowo.
Eko warsz­taty to jed­no­cze­śnie pro­mo­cja dobrej idei i zapew­nie­nie pra­cow­ni­kom rekre­acji, dosko­nały pomysł na imprezy inte­gra­cyjne i edu­ka­cyjne.
Sce­na­riusz imprezy kła­dzie nacisk na zagad­nie­nia CSR w ramach zaan­ga­żo­wa­nia w środo­wi­sko natu­ralne. Uczest­nicy podzie­leni na zespoły poznają zasady dzia­ła­nia eko biura, wyko­nują zada­nia tema­tyczne, two­rzą coś z niczego, posze­rzają swoją wie­dzę i dobrze się bawią!

&nbsp

pokazy tańca

Pokazy tańca i show taneczne

Tan­ce­rze wyko­nują solowe lub zespo­łowe występy w zależ­no­ści od Pań­stwa preferencji.
Nasi tan­ce­rze to doświad­czeni i wykwa­li­fi­ko­wani spe­cja­li­ści w swo­ich sty­lach tańca, któ­rzy uświet­niali wystę­pami eventy fir­mowe i indy­wi­du­alne, a także wie­lo­krot­nie współ­pra­co­wali z lokal­nymi i ogól­no­pol­skimi sta­cjami telewizyjnymi.
Przy­kła­dowe style tańca, w któ­rych orga­ni­zu­jemy pokazy taneczne:

-Taniec towa­rzy­ski
-Tańce laty­no­ame­ry­kań­skie (bra­zy­lij­ska samba, kubań­ska cha-cha, kubań­ska rumba, hisz­pań­skie paso­do­ble, ame­ry­kań­ski jive)
-Tańce stan­dar­dowe (walc angiel­ski, tango, walc wie­deń­ski, foxtrot, quickstep)
-Samba bra­zy­lij­ska
-Salsa (różne odmiany – LA, kubań­ska, etc.)
-Reg­ga­eton
-Taniec brzu­cha (bel­ly­dance) solo/ze skrzy­dłami Isis/z laskami/z woalami
-Tańce cygań­skie (z tam­bu­ry­nami i chustami)
-Fla­menco
-Bur­le­ska
-Hip Hop
-Krump
-Bre­ak­dance
-Pop­ping
-Jazz
-Modern
-Balet kla­syczny

&nbsp

fordanserki

Fordanserki i fordanserzy

Nasze for­dan­serki i for­dan­se­rzy wykreują wspa­niałą zabawę na każ­dym parkiecie.

Gdy z gło­śni­ków pły­nie rado­sna muzyka, ale par­kiet taneczny świeci pust­kami, wyba­wie­niem okażą się zawo­dowi tan­ce­rze i tan­cerki, któ­rzy pomogą gościom prze­ła­mać się i roz­po­cząć szam­pań­ską zabawę! Nasi uta­len­to­wani for­dan­se­rzy i piękne for­dan­serki to gwa­ran­cja, że impreza nie zakoń­czy się przed porankiem!

W zależ­no­ści od cha­rak­teru przy­ję­cia, potra­fimy wto­pić się w tłum gości i sub­tel­nie zapra­szać do tańca, jak rów­nież prze­brani w wystrza­łowe stroje, zdo­łamy zawład­nąć par­kie­tem pory­wa­jąc do zabawy wszystkich gości.

Tan­ce­rze mogą popro­wa­dzić także krót­kie warsz­taty taneczne dla gości!

Klienci Magenta Group — zaufali nam: